Opis Wydziału

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczął działalność w 1969 roku jako jeden z dwóch wydziałów ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy. Pod tą nazwą, niezależnie od zmieniającego się statusu prawnego Uczelni (Wyższa Szkoła Pedagogiczna od 1974 r., Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego od 2000 roku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego od 2005 roku), przetrwał jako jedyny do chwili obecnej.

Aktualnie w strukturze Wydziału Humanistycznego działają następujące jednostki naukowo-dydaktyczne: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Germanistyki.

Wydział ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego z dyscyplin naukowych historii, językoznawstwa oraz literaturoznawstwa, a także doktora nauk humanistycznych z dyscyplin naukowych: historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o polityce. Liczba posiadanych przez Wydział uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz aktualna kategoria A w ministerialnej skali parametryzacji jednostek naukowych pozwalają uznać, że stanowi on obecnie ponad połowę potencjału naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Kadrę nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego tworzy 192 pracowników, w tym  15 profesorów zwyczajnych, 56 profesorów nadzwyczajnych UKW i doktorów habilitowanych (łącznie 71 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych), 88 doktorów i 33 magistrów.

Wydział Humanistyczny był inicjatorem nadania tytułu doktora honoris causa wybitnym przedstawicielom życia naukowego i publicznego w Polsce: prof. Jerzemu L. Wyrozumskiemu (2005 r.), prof. Edwardowi Brezie (2006 r.), Arcybiskupowi ks. prof. Henrykowi Muszyńskiemu (2008 r.), prof. Karolowi Modzelewskiemu (2009 r.), prof. Michałowi Kleiberowi (2012 r.) oraz Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu (2013 r.).

Wydział Humanistyczny jest silną jednostką naukową, posiadającą bogatą ofertę edukacyjną. Kształci około 2,5 tysięcy studentów, doktorantów (z zakresu: historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o polityce) oraz słuchaczy studiów podyplomowych, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W ostatnich latach Wydział Humanistyczny uruchomił atrakcyjne kierunki studiów, takie jak: przewodnictwo i pilotaż turystyczny, wojskoznawstwo, innowacyjność i zarządzenie sferą publiczną, humanistyka drugiej generacji, bezpieczeństwo narodowe, turystyka kulturowa i krajoznawcza, regionalistyka europejska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, filologia (o specjalności: lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim), filologia (o specjalności: lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo. Prowadzone są ponadto kierunki: historia, politologia, stosunki międzynarodowe, zarzadzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków,  filologia polska, filologia (o specjalnościach: filologia angielska, filologia rosyjska, germanistyka, lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim, lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim, lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim.

Kierunki skontrolowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały jej pozytywną opinię, co oznacza że spełniają wszystkie kryteria dotyczące kadry naukowo-dydaktycznej, programów studiów, zasobów bibliotecznych, bazy materialnej. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz