Procedury i zasady jakości kształcenia na WH

Ochrona danych osobowych studentów/absolwentów

Zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" do uzyskiwania informacji oraz odbioru dokumentów związanych z tokiem studiów jest upoważniony student/absolwent, którego dane dotyczą.

Student/absolwent może upoważnić inną osobę do występowania w jego imieniu poprzez upoważnienie notarialne lub sporządzone w obecności pracownika Dziekanatu.

Zaświadczenia obcojęzyczne dla studentów/absolwentów

Zgodnie z "Ustawą o języku polskim" język polski jest językiem urzędowym, w związku z czym
do wypełnienia obcojęzycznych zaświadczeń niezbędne jest tłumaczenie od tłumacza
przysięgłego.

Procedura potwierdzania efektów uczenia się w zakresie wybranych przedmiotów/modułów dla studiów I i II stopnia na Wydziale Humanistycznym UKW

Procedura współpracy z Wydziałowym Samorządem Studenckim na Wydziale Humanistycznym UKW

Szczegółowe warunki studiowania według indywidualnego programu i planu studiów na studiach I i II stopnia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz