Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna

 • 15 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową: Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna organizowaną przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbędzie się dn. 6 grudnia 2018 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, w godzinach 10.00-18.00.

 • Tematyka konferencji:
  Państwo, które traktujemy jako instytucję będącą wynikiem stowarzyszenia się na pewnym etapie dziejowym określonej ludności, a w koncepcji G. Jellinka jako wspólnotę ludzi na określonym terytorium, poddaną określonej władzy, ewoluuje. Wizje państwa i jego ustrojów są uzależnione, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, od stanu rozwoju technologicznego i społecznego oraz od dorobku myśli politycznej, która wyznacza azymuty dążeń politycznych.

  Przedmiotem proponowanej konferencji naukowej jest instytucja państwa i refleksja nad tym, jaką rolę pełnią idee, koncepcje, postawy i zachowania polityczne o zabarwieniu antypaństwowym w procesie ewolucji i kształtowania się instytucji państwowych. Stąd też wywodzi się źródło pytań, ogniskujące się wokół takich zagadnień jak: bezpieczeństwo narodowe, ekonomiczne i społeczne, rola korporacji transnarodowych w życiu politycznym, rola starych i nowych ruchów społecznych w umacnianiu lub osłabianiu instytucji państwa, myśl polityczna.

  Dla osiągnięcia celu konferencji istotne będą odpowiedzi na pytania o to, jaki model państwa można uznać za społecznie korzystny w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, władzy korporacji transnarodowych, wzrostu postaw indywidualistycznych na świecie, odradzania się nacjonalizmów oraz rosnącego populizmu.

Celem będzie także udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • Jak przejawiają się postawy antypaństwowe?
 • Jak reżim polityczny państwa wpływa na powstawanie; rozwój i zanik myśli i ruchów antypaństwowych?
 • Co warunkuje myśli, postawy i zachowana antypaństwowe?
 • Jakie zachowania i postawy można uznać za antypaństwowe?
 • Czy tylko te wymierzone bezpośrednio w instytucje państwa?
 • Czy też te, które państwo negują?
 • Czy może te, które negują inne sfery życia politycznego?
 • Jaki wpływ ma świadomość polityczna na kształtowanie instytucji państwowych?
 • Jaka forma państwowości jest adekwatna do współczesnych wymogów i żądań społecznych?
 • Jak podważanie instytucji państwa może wpływać na kreowanie konstruktywnych koncepcji państwa?
 • Jak procesy globalizacji wpływają na instytucje państwa w Polsce i na świecie?
 • Jaką rolę pełnią rynki finansowe i współczesna gospodarka w odniesieniu do idei państwa?
 • Jak na świecie prezentuje się dyskurs antypaństwowy? Itd. 
 • Zakres tematyczny konferencji nie tworzy barier chronologicznych, ani geograficznych, odnosi się do wskazanych zjawisk na świecie w perspektywie rozwoju dziejowego.
 • Komitet Naukowy:
  Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW
  Dr hab. Tomasz Kuczur, prof. nadzw. UKW
  Dr hab. Łukasz Jureńczyk

Call for Papers: 28 listopada 2018 r.
Propozycje Państwa wystąpień proszę nadsyłać na adres mailowy waldoch@ukw.edu.pl, w formie abstraktu wystąpienia do 120 słów. W abstrakcie proszę podać: stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliację, temat referatu. Po zaakceptowaniu Państwa propozycji wystąpienia prosimy o natychmiastową wpłatę opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna: 200 zł
Prosimy o przelew wskazanej płatność za uczestnictwo w konferencji na nr konta: 
Santander Bank Polska S.A. 
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
w tytule przelewu podając: „Przeciw państwu”, [Imię i nazwisko uczestnika], [dane do FV]
UWAGA: Faktura VAT wystawiana jest automatycznie na podmiot dokonujący przelewu. 
W przypadku chęci umieszczenia na fakturze innych danych, prosimy o przekazanie takiej informacji.
W czasie konferencji oferujemy przerwy kawowe oraz obiad. Po konferencji zostanie wydana książka pod redakcją z Państwa artykułami naukowymi, będącymi pisarską prezentacją wygłoszonego przez Państwa referatu. Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz